Ανακοινώσεις
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 • ότι κατ’ άρθρο 24 παρ.1 και 2 του Συντάγματος, τόσο η σύνταξη του δασολογίου όσο και η σύνταξη κτηματολογίου, τυγχάνουν συνταγματικής κατοχύρωσης και κατά τη πάγια Νομολογία του ΣτΕ είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη η χρονική προτεραιότητα της κατάρτισης του δασολογίου σε σχέση με το κτηματολόγιο, ώστε το δεύτερο να λάβει υπόψη τα δάση και τις δασικές εκτάσεις (οράτε ενδ. ΣτΕ 2236/2018).
 • ότι σύμφωνα με το Ν. 4164/2013 πλέον έχει επεκταθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων (κατά τη σχετική διαδικασία του Εθνικού Κτηματολογίου) και στο Ελληνικό Δημόσιο στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. 
 • ότι κατ’ άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 998/1979, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 4280/2014,  το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου επί των δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων δεν ισχύει κατ’ εξαίρεση ‘’στις περιφέρειες των πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης’’.  
 • ότι έως σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο για την περιφέρεια Κρήτης και τις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, δεν έχει προβεί σε οιαδήποτε προεργασία αποτύπωσης των δημόσιων ακινήτων, είτε γεωργικών είτε αστικών είτε δασικών, ώστε κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης που αναμένεται τους επόμενους μήνες να έχουν ήδη καταγραφεί και τοπογραφηθεί, από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του.
 • ότι με το ισχύον καθεστώς το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως εάν δύναται να αποδείξει τη κυριότητα του επ ‘αυτών, διατηρεί αξίωση δικαιώματος κυριότητας επί όλων ανεξαιρέτως των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές στον υπό ανάρτηση χάρτη. Άλλωστε για το λόγο αυτό ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε εγγράφως στους θεσμικούς φορείς του Ρεθύμνου, κατά την 1η τηλεδιάσκεψη με τον κ. Αμυρά, ότι μεταβιβάσεις ακινήτων, ακόμα και πριν την κύρωση των χαρτών, μπορούν να λάβουν χώρα  <<μόνο εάν δεν βαρύνονται με δασικό χαρακτήρα στον αναρτημένο δασικό χάρτη>>.
 • ότι περίπου το 63% της έκτασης του Ρεθύμνου βαρύνεται σήμερα, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με δασικό χαρακτήρα     
 • ότι με το παρόν καθεστώς το Ελληνικό Δημόσιο, θα αξιώσει, μέσω δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, όλες αυτές τις εκτάσεις (δηλαδή έως και το 63% του Ρεθύμνου, εφόσον δεν υποβληθούν αντιρρήσεις για αυτές ή εφόσον οι αντιρρήσεις αυτές απορριφθούν), αφού δεν έχει δημιουργηθεί το  θεσμικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα η ανυπαρξία του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου, να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό περιορισμό των αξιώσεων επί εκτάσεων, όπου όντως διαθέτει δικαίωμα κυριότητας το Δημόσιο.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΟ ΥΠΕν. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΔΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΟΥ :

 1. Λαμβάνοντας υπόψη και κάνοντας χρήση της διάταξης περί ανυπαρξίας τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου στα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις στις περιοριστικά αναφερόμενες  στο Νόμο περιοχές ( εντός των οποίων υπάγεται και η περιφέρεια Κρήτης), να περιορίσει το Ελληνικό Δημόσιο την όποια αξίωση του στα ακίνητα που θεμελιώνει αμάχητα – αδιαμφισβήτητα  δικαιώματα όπως δρυμοί, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, τίτλοι κυριότητας, δωρεές υπέρ του κλπ.
 2. Κάνοντας χρήση της προαναφερόμενης διάταξης της  μη ύπαρξης τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου, η ως άνω διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης της δημόσιας περιουσίας να λάβει χώρα χρονικά ΠΡΙΝ την έναρξη της κτηματογράφησης.
 3.    Οι δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στις περιοχές που δεν υφίσταται το τεκμήριο υπέρ του, να περιοριστούν στα κατά τα ανωτέρω ακίνητα που το Δημόσιο έχει αδιαμφισβήτητα δικαιώματα κυριότητας
 4. Όσες εκτάσεις αποτελούν δάση ή  δασικές εκτάσεις και κατά το τέλος της διαδικασίας κτηματογράφησης παραμείνουν αδήλωτες ως εγγραφές αξίωσης ιδιοκτησιακού δικαιώματος από ιδιώτες, να αποτελέσουν τις εκτάσεις που θα δύναται να εγείρει αξίωση κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο ως δάση ή δασικές εκτάσεις, πέραν των προαναφερόμενων.
 5. Η όποια νομοθετική παρέμβαση επίλυσης του ιδιοκτησιακού ζητήματος μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της προσθήκης – τροποποίησης της διάταξης του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, όπου περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 6. Πρόταση μας λοιπόν είναι στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, όπου οι περιπτώσεις όπου δεν προβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο αξίωση περιγράφονται ως εξής : με αύξοντα αριθμό  1. τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά  με αύξοντα αριθμό 2. αυτά που έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα και με αύξοντα αριθμό 3. αυτά που περιήλθαν σε ιδιώτες <<κατά κυριότητα>>, η προσθήκη ακόμα μίας περίπτωσης μη προβολής αξιώσεων κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο  με αύξοντα αριθμό 4.   :

<< Τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και  οι εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου (ν. 3208/2003) στις περιφέρειες των πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, εκτός από αυτές για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τίτλο κυριότητας ή  έχει απαλλοτριωθεί ή αποτελεί εθνικό δρυμό ή διατηρεί οιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας>>  

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Για όσες εκτάσεις, έως πενήντα (50) στρέμματα, υποβληθούν αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές, η άσκηση των αντιρρήσεων αυτών να λαμβάνει χώρα ΑΤΕΛΩΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

            Επειδή κατά τη πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων μας, στη διεκδίκηση του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών σε εκτάσεις που έχουν αλλάξει μορφή από Δάση ή Δασικές σε γεωργικές εκτάσεις, οι καλλιεργητικές πράξεις (μάζεμα ελαιοκάρπου, καλλιέργεια αμπελώνα κλπ) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πράξεις νομής ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα χρησικτησίας του ιδιώτη ( οράτε ενδ. ΑΠ 984/2017) δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα για τις χαρακτηρισμένες εκτάσεις με πρόσημο ΔΑ (Δάσος 1945 Αγρός ΣΗΜΕΡΑ) και ΑΔ ( Αγρός 1945 Δάσος ΣΗΜΕΡΑ). Για τις εκτάσεις αυτές ΔΑ και ΑΔ να δοθεί ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΥΣΗ  χαρακτηρίζοντας πλέον όλες τις εκτάσεις αυτές ΑΑ, καθώς στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ΔΑ εμφανίζονται ως δασικές το έτος 1945 είτε λόγω εγκατάλειψης που έγκειται στις ιδιαίτερες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής είτε στις εγνωσμένες ατέλειες των φωτολήψεων, ενώ οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ΑΔ η αγροτική εγκατάλειψη τους πηγάζει από μεταγενέστερες του έτους 1945 ειδικές  οικονομικοκοινωνικές συνθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, αφού κινδυνεύουν     

Ρέθυμνο 10-4-2021